Disclaimer

Deze website is een uitgave van MOOI skin & make-up

Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. MOOI skin & make-up kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan MOOI skin & make-up garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. MOOI skin & make-up streeft naar permanente toegankelijkheid van de website.

Niettemin behoudt MOOI skin & make-up zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van MOOI skin & make-up en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van MOOI skin & make-up wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.